Skład Rady Kręgu:

Kontakt: rada-kregu@googlegroups.com


Rada Kręgu podejmuje decyzje w sprawach:

  • oceny postaw i realizacji programu, kar i nagród,
  • bieżącego planowania pracy w tym organizacji obozów, biwaków, szkoleń instruktorskich,
  • polityki finansowej i sprzętowej-do składania oświadczeń finansowo-majątkowych wymagane jest oświadczenie woli 2 członków Rady Kręgu
  • mianowania i odwoływania drużynowych (sam. zastępowych) – z tym, że drużynowy (zastępowy) przekazując drużynę (zastęp) proponuje swojego następcę,
  • oceny pracy namiestnictw: harcerek, harcerzy i zuchów,
  • powoływania i odwoływania funkcyjnych Kręgu (w tym kwatermistrza i jego zastępców oraz księgowego – odpowiedzialnych za gospodarkę finansowo-sprzętową),
  • powoływania i rozwiązywania drużyn (samodzielnych zastępów), nadawania drużynom (sam. zastępom) numerów , nazw i określanie czasu i trybu przebiegu okresu próbnego nowych jednostek organizacyjnych – czas nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  • półrocznego zaliczania służby członkom nieobecnym na Sejmiku zaliczającym,
  • reprezentowania Kręgu na zewnątrz – Rada Kręgu może upoważnić dowolnego członka zwyczajnego do honorowego reprezentowania Kręgu (bez prawa do decyzji finansowo-sprzętowych i organizacyjnych),
  • innych – dotyczących bieżącej pracy Kręgu.