Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

Rada Kręgu

Skład Rady Kręgu:

 • komendant – phm. Zuzanna Dawid „Suz”lilijka
 • z-ca – phm. Wiktoria Kraszewska „Lena”
 • z-ca – phm. Tobiasz Mańkowski „Eliasz”
 • phm. Nikola Wojnarowska „Bitwa”
 • pwd. Miłosz Ilecki „Mongoł”
 • pwd. Hania Husarek „Ashley”

Kontakt: rada-kregu@drzewopokoju.pl


Rada Kręgu podejmuje decyzje w sprawach:

 • oceny postaw i realizacji programu, kar i nagród,
 • bieżącego planowania pracy w tym organizacji obozów, biwaków, szkoleń instruktorskich,
 • polityki finansowej i sprzętowej-do składania oświadczeń finansowo-majątkowych wymagane jest oświadczenie woli 2 członków Rady Kręgu
 • mianowania i odwoływania drużynowych (sam. zastępowych) – z tym, że drużynowy (zastępowy) przekazując drużynę (zastęp) proponuje swojego następcę,
 • oceny pracy namiestnictw: harcerek, harcerzy i zuchów,
 • powoływania i odwoływania funkcyjnych Kręgu (w tym kwatermistrza i jego zastępców oraz księgowego – odpowiedzialnych za gospodarkę finansowo-sprzętową),
 • powoływania i rozwiązywania drużyn (samodzielnych zastępów), nadawania drużynom (sam. zastępom) numerów , nazw i określanie czasu i trybu przebiegu okresu próbnego nowych jednostek organizacyjnych – czas nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • półrocznego zaliczania służby członkom nieobecnym na Sejmiku zaliczającym,
 • reprezentowania Kręgu na zewnątrz – Rada Kręgu może upoważnić dowolnego członka zwyczajnego do honorowego reprezentowania Kręgu (bez prawa do decyzji finansowo-sprzętowych i organizacyjnych),
 • innych – dotyczących bieżącej pracy Kręgu.