Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju” (KRS: 0000185445, NIP: 5862135025, REGON: 193004100) z siedzibą w Gdyni (81-651), przy ul. Konwaliowej 9/42.
 2. W celu uzyskania informacji nt. ochrony danych osobowych i ich przetwarzania można skontaktować się z Radą Kręgu pod adresem email: rada-kregu@drzewopokoju.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby.

Cele, podstawa i podmioty upoważnione do przetwarzania danych

 1. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej Kręgu Harcerskiego “Drzewo Pokoju” i organizacji członkostwa w jednostkach harcerskich działających w Kręgu, w tym ewidencji członków, organizacji wypoczynku letniego i zimowego, wyjazdów, kursów i szkoleń, zapewnienia opieki medycznej oraz publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska, w tym rozpowszechniania w materiałach promocyjnych, publikacji na stronach internetowych i mediach społecznościowych Administratora, w tym w szczególności Facebook i Instagram po udzieleniu zgody – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Dane osoby, będącej członkiem organizacji będą uzupełniane o informacje o przebiegu służby. Przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych odbywa w związku z: a) udziałem Pani/Pana dziecka/podopiecznego w obozie organizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia obozu; b) kontaktem z Panią/Panem w sprawach realizacji umowy c) ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Podmioty przetwarzające dane osobowe: Administrator na podstawie upoważnienia i oświadczenia zachowania poufności lub umowy z podmiotem przetwarzającym dane może przekazać dane osoby: 1) Kadrze ścisłej jednostek harcerskich, do których przynależy członek 2) Pracownikom lub współpracownikom Administratora 3) Obiektom, podmiotom i firmom współpracujących z Administratorem w zakresie realizacji usług wypoczynku dzieci i młodzieży  4) Podmiotom profesjonalnie zajmującym się obsługą księgową lub prawną Administratora. Zakres udostępnionych danych nie będzie większy, niż będzie to konieczne dla realizacji celu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski, ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa i obowiązki

 1. Okres przechowywania danych osobowych: W przypadku deklaracji rezygnacji z członkostwa w organizacji lub skreślenia osoby z listy członków, administrator zobowiązuje się do zakończenia przechowywania danych osoby do końca roku kalendarzowego lub w czasie niezbędnym do realizacji celu. W niektórych przypadkach, okres przechowywania danych jest wymagany przepisami prawa.
 1. Masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w określonych przypadkach.
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką zgodę udzieliłeś.
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji określonych celów.
 1. Automatyczne podejmowanie decyzji: W ramach przetwarzania danych osobowych nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które ma istotne skutki dla osoby, której dane dotyczą.