Organizacja Pożytku Publicznego
Statut

Statut

Print Friendly, PDF & Email

STATUT

Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”

(z dn. 08.09.2007 r., z poprawkami z dn. 25.02.2011r.,
z dn.17.02.2012r., z dn. 17.03.2013r. oraz z dnia 01.12.2019r.)
(rejestracja KRS nr 0000185445 z dn. 06.01.2004)

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

1

Statut dotyczy stowarzyszenia zarejestrowanego pod nazwą: Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” zwanego dalej Kręgiem.

2

 1. Krąg działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich krajów świata.
 2. Siedzibą sekretariatu Kręgu jest miasto Gdynia.

Rozdział II

Cele i środki działania

3

 1. Celem Kręgu jest:
  1. wychowywanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu o zasady chrześcijańskie,
  2. uczenie dzieci i młodzieży miłości i szacunku do przyrody,
  3. wychowywanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie,
  4. promowanie polskości oraz braterstwa miedzy narodami.
 2. Krąg nawiązuje do dorobku programowo-metodycznego Kręgu „Leśna Szkółka” wypracowanego w latach 1981-1996 oraz jest kontynuacją działań Kręgu SH ZHR „LS-Drzewo Pokoju” z lat 1996-2000 i stowarzyszenia zwykłego Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” z lat 2000-2003.
 3. Krąg w szczególny sposób wspiera osoby z rodzin wielodzietnych.

4

 1. Aby osiągnąć swoje cele Krąg:
  1. skupia członków i współpracowników w zastępach, drużynach, Bractwie „Agłona” oraz w Radzie Przyjaciół Harcerstwa,
  2. powołuje związki drużyn,
  3. szkoli kadrę instruktorską i funkcyjnych,
  4. prowadzi działalność informacyjną,
  5. pozyskuje środki finansowe, sprzęt i inne formy majątku Kręgu,
  6. organizuje zloty, biwaki, obozy, imprezy i inne działania realizujące cele Statutowe.
 2. Ponadto aby osiągnąć swoje cele Krąg organizuje działania społeczne obejmujące w szczególności:
  1. służbę na rzecz bliźnich,
  2. krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. zadania w zakresie ochrony przyrody i ekologii,
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  5. rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom Kręgu, w szczególności z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju,
  6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  7. podejmowanie innych inspirowanych przez członków Kręgu, zgodnych ze Statutem, działań o walorach wychowawczych.

5

 1. Szczegółowe zasady organizacyjne Kręgu określa Regulamin Organizacyjny Kręgu.
 2. Szczegółowe zasady ideowe Kręgu określa Deklaracja Ideowa Kręgu.
 3. Zwyczaje i obrzędy Kręgu określa Księga Zwyczajów i Obrzędów Kręgu.
 4. Szczegółowe zasady umundurowania i musztry określają odpowiednio Regulamin Mundurowy i Regulamin Musztry.

Rozdział III

Członkostwo

6

 1. W Kręgu są następujące rodzaje członkostwa:
  1. członek zwyczajny,
  2. członek uczestniczący,
  3. członek wspierający.
 2. Do grona członków zwyczajnych należą: członkowie Bractwa „Agłona” oraz członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa.
 3. Członkiem Bractwa „Agłona” może zostać osoba, która:
  1. jest instruktorem harcerskim lub jest przez co najmniej 6 miesięcy funkcyjnym dowolnej drużyny (samodzielnego zastępu), który złożył przyrzeczenie harcerskie i realizuje cele Kręgu dając przykład postawy chrześcijańskiej,
  2. przestrzega w życiu Prawa Harcerskiego, a w działalności harcerskiej zasad statutowych, regulaminowych i zwyczajowych Kręgu,
  3. ukończyła kurs drużynowych lub przybocznych organizowany przez Krąg lub uznany przez Radę Kręgu za tożsamy,
  4. przez co najmniej 2 miesiące była obserwatorem Bractwa „Agłona” i aktywnie uczestniczy w działaniach Kręgu,
  5. ciągle pogłębia swoją formację chrześcijańską i zdobyła sprawność maryjną „drzewo pokoju” lub deklaruje jej zdobycie w ciągu pół roku,
  6. ukończyła 16 rok życia.
 4. Członkiem Rady Przyjaciół Harcerstwa może zostać osoba, która:
  1. jest pełnoletnia i wspiera Krąg finansowo, organizacyjnie lub w innej formie – identyfikując się z celami Kręgu i dając przykład postawy chrześcijańskiej,
  2. przestrzega w działalności harcerskiej zasad statutowych, regulaminowych i zwyczajowych Kręgu,
  3. bierze udział w Sejmikach Kręgu,
  4. poważnie traktuje sprawy Kościoła Katolickiego.
 5. Członkiem uczestniczącym może zostać osoba, która:
  1. jest członkiem drużyny lub samodzielnego zastępu,
  2. przestrzega w życiu Prawa Harcerskiego (w przypadku zucha – Prawa Zucha),
  3. posiada krzyż harcerski (znaczek zucha). (posiada na złożyła Przyrzeczenie Harcerskie (Obietnicę Zuchową))
 6. Członkiem wspierającym może zostać osoba, która:
  1. nie mająca czasu czynnie działanie chce utrzymywać okazjonalny kontakt z Kręgiem,
  2. należała w przeszłości do grona członków Bractwa ”Agłona”,
  3. przestrzega Prawa Harcerskiego.

7

Obserwatorem Bractwa „Agłona” może zostać, za zgodą Komendanta, osoba, która nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych w § 6 ust.3 pkt d,e,f, jeżeli spełnia warunki wymienione w § 6 ust.3 pkt a,b,c.

8

 1. Członek zwyczajny ma następujące prawa:
  1. udział we wszystkich Sejmikach Kręgu,
  2. współudział w wyborach Komendanta i innych członków Rady Kręgu oraz w wyborach Komisji Rewizyjnej,
  3. współudział w zaliczaniu służby oraz współdecydowanie o działalności Kręgu: osobiście lub za pomocą swoich przedstawicieli – na Sejmikach Kręgu i zbiorkach wybranych władz Kręgu.
 2. Poza wspólnymi prawami członków zwyczajnych członek Bractwa „Agłona” ma dodatkowo prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich działaniach: Bractwa „Agłona”, swojej drużyny (zastępu) i wspólnych działaniach drużyn (zastępów),
  2. posiadać pseudonim,
  3. kandydować do Rady Kręgu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Poza wspólnymi prawami członków zwyczajnych członek Rady Przyjaciół Harcerstwa ma dodatkowo prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich działaniach Rady Przyjaciół Harcerstwa,
  2. kandydować do Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek uczestniczący ma następujące prawa:
  1. udział we wszystkich działaniach swojej drużyny (zastępu),
  2. posiadanie pseudonimu,
  3. współdecydowanie o działalności drużyny (zastępu) osobiście lub za pomocą swoich przedstawicieli – na Radzie Drużyny (zastępu).

9

Obowiązkiem członków zwyczajnych, członków uczestniczących, współpracowników jest przestrzeganie zasad uzyskania członkostwa wymienionych w § 6 oraz płacenie składek członkowskich. Ponadto członkowie Bractwa „Agłona” w stopniu instruktorskim niższym niż harcmistrz muszą brać udział w połowie planowych zbiorek Bractwa w czasie półrocza i uczestniczyć w Sejmikach Kręgu. Obowiązek udziału w Sejmikach dotyczy również członków Rady Przyjaciół Harcerstwa.

10

 1. Zuchy obowiązuje następujące Prawo Zucha:
 • Zuch kocha Boga i Polskę
 • Zuch jest dzielny
 • Zuch mówi prawdę
 • Zuch pamięta o swoich obowiązkach
 • Wszystkim jest z zuchem dobrze
 • Zuch stara się być coraz lepszy
 1. Instruktorów, harcerzy i harcerki obowiązuje następujące Prawo Harcerskie:
 • Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki
 • Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy
 • Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim
 • Harcerz w każdym widzi bliźniego a za brata uważa każdego innego harcerza
 • Harcerz postępuje po rycersku
 • Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać
 • Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym
 • Harcerz jest zawsze pogodny
 • Harcerz jest oszczędny i ofiarny
 • Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych, nie używa narkotyków.

11

 1. Członków uczestniczących przyjmuje i skreśla właściwy drużynowy (samodzielny zastępowy).
 2. Członków Bractwa „Agłona”, członków Rady Przyjaciół Harcerstwa oraz członków wspierających przyjmuje i skreśla Sejmik Kręgu. Skreślenie może nastąpić na skutek nie wypełniania obowiązków określonych w § 9, nie zaliczenia służby lub na własną prośbę.
 3. Członek Bractwa „Agłona” lub Rady Przyjaciół Harcerstwa, który bez usprawiedliwienia opuszcza Sejmik Kręgu (o którym musi być poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem) jest zawieszany w prawach członkowskich na co najmniej 6 miesięcy. Usprawiedliwienia powinny być przekazywane prowadzącemu Sejmik przed rozpoczęciem Sejmiku. Decyzja o zawieszeniu jest cofana w przypadku stwierdzenia niemożności zgłoszenia nieobecności przed rozpoczęciem Sejmiku.

Rozdział IV

Władze Kręgu

12

 1. Władzami naczelnymi Kręgu są:
 • Sejmik Kręgu,
 • Rada Kręgu,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Kręgu trwa 2 lata.
 2. Wszystkie głosowania władz Kręgu odbywają się w głosowaniu jawnym – chyba, że dana władza postanowi inaczej. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania decyduje głos prowadzącego obrady.

13

 1. Sejmik Kręgu jest najwyższą władzą Kręgu. Głos stanowiący na Sejmiku maja członkowie Bractwa „Agłona” i Rady Przyjaciół Harcerstwa. W Sejmiku mogą brać udział z głosem doradczym obserwatorzy Bractwa „Agłona”, członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Radę Kręgu członkowie uczestniczący i współpracownicy.
 2. Sejmik w trybie zwyczajnym zwołuje raz na 1/2 roku Komendant. Sejmik w trybie nadzwyczajnym zwołuje Komendant Kręgu na wniosek własny, Rady Kręgu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych – w liczbie nie mniejszej niż 7 osób.
  Raz na dwa lata Sejmik dokonuje podsumowania kadencji i dokonuje wyboru Rady Kręgu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Sejmik prowadzi Komendant Kręgu lub jego Zastępca.
 4. Sejmik podejmuje decyzje w sprawach:
  1. zmian w Statucie Kręgu,
  2. przyjmowania, przenoszenia i skreślania członków zwyczajnych,
  3. zmian w regulaminach, deklaracji ideowej oraz innych obowiązujących dokumentach Kręgu oraz uchwalania nowych dokumentów,
  4. rocznego planu pracy Kręgu (w tym decyzje majątkowe),
  5. podsumowywania pracy w oparciu o wcześniejsze plany,
  6. analizy pracy Kręgu, Sejmiku, Rady Kręgu, Komisji Rewizyjnej, Komendanta Kręgu, namiestnictw, związków drużyn, drużyn, zastępów,
  7. wyboru raz na dwa lata spośród uprawnionych członków Sejmiku: Komendanta Kręgu i innych członków 3-7 osobowej Rady Kręgu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członków 3-5 osobowej Komisji Rewizyjnej,
  8. kooptacji (wyborów uzupełniających) i odwoływania członków Rady Kręgu i Komisji Rewizyjnej
  9. kategoryzacji drużyn i sam. zastępów,
  10. powoływania i odwoływania Kapelana Kręgu,
  11. powoływania i rozwiązywania związków drużyn Kręgu,
  12. półrocznego zaliczania służby członkom zwyczajnym (w oparciu o statutowe obowiązki),
  13. rozwiązania Kręgu,
  14. innych – dotyczących Kręgu.
 5. Decyzje Sejmiku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych członków. Wybór członka władz dokonywany jest większością ponad 50% głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych członków. Do dokonywania zmian w Statucie (w tym zmiany nazwy) oraz rozwiązania Kręgu wymagana jest większość ponad 50% głosów przy obecności co najmniej 75 % uprawnionych członków.
 6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Kręgu, Sejmik Kręgu powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Kręgu. Sejmik Kręgu wskazuje także fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do celów statutowych Kręgu, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Kręgu, po wypełnieniu jego zobowiązań.

14

 1. Rada Kręgu podejmuje decyzje w sprawach:
  1. oceny postaw i realizacji programu, kar i nagród,
  2. bieżącego planowania pracy w tym organizacji obozów, biwaków, szkoleń instruktorskich,
  3. polityki finansowej i sprzętowej-do składania oświadczeń finansowo-majątkowych wymagane jest oświadczenie woli 2 członków Rady Kręgu
  4. mianowania i odwoływania drużynowych (sam. zastępowych) – z tym, że drużynowy (zastępowy) przekazując drużynę (zastęp) proponuje swojego następcę,
  5. oceny pracy namiestnictw: harcerek, harcerzy i zuchów,
  6. powoływania i odwoływania funkcyjnych Kręgu (w tym kwatermistrza i jego zastępców oraz księgowego – odpowiedzialnych za gospodarkę finansowo-sprzętową),
  7. powoływania i rozwiązywania drużyn (samodzielnych zastępów), nadawania drużynom (sam. zastępom) numerów , nazw i określanie czasu i trybu przebiegu okresu próbnego nowych jednostek organizacyjnych – czas nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  8. półrocznego zaliczania służby członkom nieobecnym na Sejmiku zaliczającym,
  9. reprezentowania Kręgu na zewnątrz- Rada Kręgu może upoważnić dowolnego członka zwyczajnego do honorowego reprezentowania Kręgu (bez prawa do decyzji finansowo-sprzętowych i organizacyjnych),
  10. innych – dotyczących bieżącej pracy Kręgu.
 2. Decyzje Rady Kręgu podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Rady. Spotkania Rady zwołuje i prowadzi Komendant na wniosek własny lub przynajmniej polowy członków Rady Kręgu. Spotkania może prowadzić tez Zastępca Komendanta.
 3. Kandydatury na członków Rady Kręgu zgłaszane są przez ogół członków zwyczajnych biorących udział w Sejmiku.
 4. Rada Kręgu może powołać Namiestniczkę Harcerek, Namiestnika Harcerzy i Namiestniczkę lub Namiestnika Zuchów.

Kandydatury na Namiestniczkę Harcerek zgłaszane są przez ogół instruktorek harcerskich.
Kandydatury na Namiestnika Harcerzy zgłaszane są przez ogół instruktorów harcerskich. Kandydatury na Namiestniczkę lub Namiestnika Zuchów zgłaszane są przez ogół instruktorów zuchowych.

Namiestnicy podejmują działania w sprawach:

 1. integracji drużyn, zastępów i gromad w namiestnictwach,
 2. planowania i nadzorowania szkoleń funkcyjnych drużyn.

Namiestnicy: nadzorują prace swoich pionów (namiestnictw), integrują te piony, służą pomocą metodyczna, prowadzą szkolenia zastępowych, powołują kapituły stopni (harcerzy, harcerek) przy namiestnictwach.

 1. Komendant Kręgu odpowiada za bieżące prowadzenie Kręgu i Bractwa „Agłona”. Do pomocy może spośród członków Bractwa „Agłona” powołać Zastępcę Komendanta (który automatycznie staje się członkiem Rady Kręgu – jeśli jest na to akceptacja Rady Kręgu) oraz Namiestnika Programowego. Komendant Kręgu powołuje Komisję Stopni Instruktorskich spośród instruktorów w stopniu przynajmniej podharcmistrza.

15

 1. Komisja Rewizyjna spełnia następujące zadania:
  1. kontrola gospodarki finansowo-sprzętowej oraz działalności programowo-metodycznej i ideowo-wychowawczej Kręgu, jego drużyn (zastępów) oraz związków drużyn,
  2. rozstrzyganie spraw spornych miedzy członkami Kręgu na wniosek rady Kręgu lub osób pozostających w sporze,
  3. rozstrzyganie odwołań członków od decyzji Rady Kręgu – możliwe są następujące rozstrzygnięcia: anulowanie decyzji i wydanie rozstrzygnięcia, podtrzymanie decyzji, anulowanie decyzji i wnioskowanie o ponowne podjecie decyzji,
  4. wydawanie dostępnych dla wszystkich członków raportów na temat sytuacji ideowo-wychowawczej oraz gospodarki finansowo-sprzętowej w Kręgu,
  5. interpretacja Statutu i innych dokumentów Kręgu.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Sejmik Kręgu.
  Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 4. Spotkania Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego.
 5. Z decyzji Komisji Rewizyjnej Komisja wyłącza członka Komisji, co do którego istnieje obawa braku bezstronności decyzji.
 6. Decyzje Komisji Rewizyjnej są ostateczne.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Rady Kręgu oraz Kwatermistrzem lub Z-cą Kwatermistrza Kręgu.
 8. Kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszane są przez ogół członków zwyczajnych biorących udział w Sejmiku.

Rozdział V

Sprawy różne

16

 1. Na majątek Kręgu składają się:
  1. składki członkowskie (wysokość ustala Rada Kręgu),
  2. dotacje,
  3. darowizny,
  4. ruchomości i nieruchomości,
  5. spadki i zapisy,
  6. dochody z majątku,
  7. dochody z działalności statutowej, z której Krąg może pobierać opłaty.
 2. Cały dochód Kręgu przeznaczany jest wyłącznie na działalność statutową.

17

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.