Print Friendly, PDF & Email

Wprowadzony zostaje zwyczaj nadawania herbów instruktorskich dla członków „LS” ze stopniami instruktorskimi. Herby maja być ustawiane przed namiotami na obozach oraz funkcjonować, jako znak na pieczęciach. Naszywa je się też na pagonie.